Sizin səbətiniz boşdur

Qağayı Conatan Livinqston

Malın reytinqi:
Seçilmişə əlavə et
Nəşriyyat: Parlaq imzalar
Müəllif: Riçard Devid Bax
Sifarişləri Bakıya, regionlara və dünya ölkələrinə çatdırırıq!
01-25 Aprel tarixlərində Azərbaycanın bütün istiqamətlərinə (Bakı daxil) çatdırılma pulsuzdur!

Bu nǝdir?! Uşaqlar üçün yazılmış hekayǝmi, ibrǝtli povestmi, yoxsa motivasiya, ya da fǝlsǝfǝ kitabımı? Kitabı oxuyanlar bunu dǝqiq bilmǝsǝlǝr dǝ, bircǝ onu bilirlǝr ki, müǝllif möhtǝşǝm bir ǝsǝr yaradıb; böyükdǝn-kiçiyǝ hǝr kǝsin oxuyub özünǝ bir pay götürǝcǝyi ǝsǝr. Yazılan vaxt (1970) kitabın çapından 18 nǝşriyyat imtina etmişdi, yalnız bir nǝş- riyyatın tǝrǝddüdlǝ çap etmǝsindǝn qısa müddǝt sonra isǝ kitab bir milyon ǝdǝd satılmışdı. Daha sonra sürǝtlǝ dünya dillǝrinǝ tǝrcümǝ edilǝn kitab beynǝlxalq bestsellerǝ çevrildi. Tǝsadüfi deyil ki, bu ǝsǝr “oxunulması vacib olan kitab- lar” siyahılarında ön sıralarda yer alır. Müǝllif Riçard Bax istedadlı miniatür rǝssam kimi, az sözlǝ çox dǝyǝrli vǝ vaxt keçdikcǝ bu dǝyǝri artan bir ǝsǝr meydana çıxarmaǧı bacarıb.
Bu kitab bir Qaǧayının mübarizǝ hekayǝsidir; mǝhdudiyyǝtlǝrlǝ, “olmaz”larla barışmayan, yalnız yemǝk üçün uçmaq istǝmǝyǝn, daim yüksǝklǝrǝ can atan vǝ nǝhayǝt buna nail olan bir Qaǧayının, hǝm dǝ hǝr birimizin daxilindǝ yaşayan gerçǝk Qaǧayının.
Əsǝri oxuduqdan sonra daha dǝniz kǝnarındakı qaǧayılara adi quş kimi baxa bilmǝyǝcǝksiniz, hǝmişǝ xoş hisslǝrlǝ Conatanı xatırlayacaqsınız vǝ hǝm dǝ onun sizǝ öyrǝtdiklǝrini.

Məhsulun kodu: 9789952525472
Janr: Roman
Nəşriyyat: Parlaq imzalar
Cild: Yumşaq
Müəllif: Riçard Devid Bax
Səhifə sayı: 120

şərhlər2

Şedevr
Çox möhtəşəm kitabdır
Tıkla – al (Yalnız Bakı daxilində olan sifarişlər ücün)