Sizin səbətiniz boşdur

Hik­mət­na­mə. Rə­va­yət­lər və He­ka­yət­lər

Nəşriyyat: Elm və Təhsil
Müəllif: Fikrət Təbibi

Mövcuddur

Sifarişləri Bakıya, Azərbaycanın bölgələrinə və bütün dünya ölkələrinə çatdırırıq!

Bakı üzrə 50 manatdan yuxarı sifarişlərdə çatdırılma pulsuzdur.

.

Operativ çatdırırıq: 24 saat ərzində * sürətli çatdırılma * poçtla * "Özün götür" xidməti ilə
Ödəniş etmək asandır: onlayn kartla * pos-terminalla * hissə-hissə * kuryerə nəğd * MilliÖn və E-Manat terminalları ilə

“Rə­va­yət­lər və He­ka­yət­lər” ad­lı bu ki­tab 3 böyük kitabdan ibarət olan “Hik­mət­na­mə” əsə­ri­nin bi­rin­ci ki­ta­bıdır.12 fə­sil­dən, 150 he­ka­yət­dən iba­rət olan  kitab fəl­sə­fi fi­kir­lər­lə zən­gin­dir. Bil­di­yi­miz ki­mi, el­mi əsər­lər in­sa­nın mü­əy­yən sa­hə­də bi­li­yi­ni ar­tı­rır, fəl­sə­fi fi­kir­lər­lə zən­gin olan əsər­lər isə dün­ya­gö­rü­şünü­ ar­tır­maq­la ya­na­şı, həm də in­sa­nı yet­kin­ləş­di­rir.

Rə­va­yət­lər və He­ka­yət­lər” ki­ta­bı qeyd et­di­yi­miz ki­mi on iki fə­sil­dən iba­rət­dir. Ki­ta­bın 10 he­ka­yət­dən iba­rət olan bi­rin­ci fəs­li Və­tən və Və­tən­pər­vər­lik haq­qın­da­dır. Bu he­ka­yət­lə­rin ha­mı­sın­da və­tə­nə sev­gi və və­tən­pər­vər­lik duy­ğu­la­rı önə çə­ki­lir. 15 he­ka­yət­dən iba­rət olan ikin­ci fə­sil hökm­dar­lar haq­qın­da­dır.  Bu he­ka­yət­lər­də əsas eti­ba­rı ilə döv­lət baş­çı­la­rı­nın xa­rak­ter­lə­rin­dən və ida­rə­çi­lik üs­lub­la­rın­dan bəhs olu­nur. Əx­laq və Tər­bi­yə haq­qın­da olan üçün­cü fə­sil 10 he­ka­yət­dən iba­rət­dir. Bu­ra­da­kı he­ka­yət­lə­rin ha­mı­sı­nın əsa­sın­da etik mə­sə­lə­lər du­rur. 15 he­ka­yət­dən iba­rət olan dör­dün­cü fə­sil Peş­man­çı­lıq haq­qın­da­dır. Bu he­ka­yət­lə­rin, de­mək olar, ha­mı­sı in­sa­nın et­di­yi səhv­lər nə­ti­cə­sin­də ya­ra­nan peş­man­çı­lıq­dan bəhs edir. Be­şin­ci fə­sil Dost­luq və Mə­həb­bət haq­qın­da­dır. On he­ka­yət­dən iba­rət olan bu fə­sil­də he­ka­yət­lə­rin be­şi dost­lu­ğa, di­gər be­şi isə mə­həb­bə­tə həsr olu­nub. Ailə haq­qın­da olan al­tın­cı fə­sil 15 he­ka­yət­dən iba­rət­dir. He­ka­yət­lə­rin ha­mı­sı döv­lət için­də döv­lət olan ailə­dən bəhs edir. 10 he­ka­yət­dən iba­rət olan yed­din­ci fə­sil Əda­lət və Şəx­siy­yət haq­qın­da­dır. Bu­ra­da­kı he­ka­yət­lər­dən al­tı­sın­da əda­lət möv­zu­su­na, dör­dün­də isə şəx­siy­yət möv­zu­su­na to­xu­nul­muş­dur. Sək­ki­zin­ci fə­sil Hə­qi­qət və Ya­lan haq­qın­da­dır. Bu fə­sil­də olan 15 he­ka­yə­tin ha­mı­sın­da hə­qi­qə­tin ya­lan üzə­rin­də qə­lə­bə­sin­dən da­nı­şı­lır. Əlia­çıq­lıq haq­qın­da olan doq­qu­zun­cu fə­sil 10 he­ka­yət­dən iba­rət­dir. Bu fə­sil­də olan bü­tün he­ka­yət­lər adın­dan gö­rün­dü­yü ki­mi in­sa­nın ən gö­zəl xü­su­siy­yət­lə­rin­dən bi­ri olan əlia­çıq­lıq­dan bəhs edir. 15 he­ka­yət­dən iba­rət olan onun­cu fə­sil Bö­yük­lər və Ki­çik­lər haq­qın­da­dır. Bu he­ka­yət­lə­rin ha­mı­sın­da bö­yük­lər­lə ki­çik­lə­rin mü­na­si­bə­ti müx­tə­lif is­ti­qa­mət­lər­dən önə çə­ki­lir. Sağ­lam­lıq həq­qın­da olan on bi­rin­ci fə­sil 10 he­ka­yət­dən iba­rət­dir. Bu fə­sil­də olan bü­tün he­ka­yət­lər­də Sağ­lam­lıq möv­zu­su baş­lı­ca yer tu­tur. 15 he­ka­yət­dən iba­rət olan so­nun­cu – on ikin­ci fə­sil isə müx­tə­lif möv­zu­lar haq­qın­da­dır ki, bun­la­rın da ha­mı­sı ak­tu­al möv­zu­lar­dır.

Hər ki­tab ona gö­rə ya­zı­lır ki, onun oxu­cu­su ol­sun. Biz də ümid­va­rıq ki, Al­lah-Təa­la­nın lüt­fi­lə bu ki­ta­bın oxu­cu­su çox ola­caq və in­san­lar bun­dan ki­fa­yət qə­dər fay­da­la­na­caq.Sonda bildirmək istərdik ki, 3 kitabdan ibarət “Hikmətnamə” əsəri  indiyə qədər dünyada yazılmış 3 böyük nəzm əsərindən biridir.

Məhsulun kodu: 2000037724632
Janr: Roman
Nəşriyyat: Elm və Təhsil
Cild: Bərk
Müəllif: Fikrət Təbibi
Səhifə sayı: 712
Dil: Azərbaycan

şərhlər0

şərhlər

Kateqoriyadan məhsullar

Darıxmağın adı
Yumşaq
Şəhriyar Del Gerani
20%
10 AZN
8 AZN
Və dalğalandı yaddaş tarlası
Yumşaq
Orxan Həsəni
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Bahar mehi
(11)
Yumşaq
İlkin Rüstəmzadə
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Atamın həyat yoldaşı
Yumşaq
Şəhriyar Del Gerani
20%
10 AZN
8 AZN
Uzaq adamlar
Yumşaq
Hədiyyə Şəfaqət
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Gənc şairin dilemması
Yumşaq
Cəlil Cavanşir
20%
4.99 AZN
3.99 AZN
Qoşa qanad
Yumşaq
Xudu Məmmədov
20%
4.99 AZN
3.99 AZN
Bir milyon dollarım olsaydı
Yumşaq
Qaraqan
20%
6.49 AZN
5.19 AZN
İran Hizbullah zindanında
Yumşaq
Eluca Atalı
20%
18.80 AZN
15.04 AZN
Dəyirman
(6)
Yumşaq
Mövlud Süleymanlı
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Bloqer
(5)
Yumşaq
Niyazi Mehdi
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə (2-ci cild)
Bərk
Sabir Rüstəmxanlı
20%
14.99 AZN
11.99 AZN
Quberniya
(1)
Yumşaq
İlkin Rüstəmzadə
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə (1-ci cild)
Bərk
Sabir Rüstəmxanlı
20%
14.99 AZN
11.99 AZN
Yuxu mələkləri. Hekayələr
Yumşaq
Bəxtiyar Aslan
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Pyeslər
Yumşaq
Vidadi Həsənov
20%
5.99 AZN
4.79 AZN
Qaranlığın hekayəsi
Bərk
İlkin Rüstəmzadə
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
İnsanın öz dünyası
Yumşaq
Şahvələd Köçərli
20%
5 AZN
4 AZN
Totalitarizm və Avanqard
Yumşaq
Elmir Mirzəyev
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Söz buketi
Yumşaq
Leyla Vəkilqızı
20%
4.99 AZN
3.99 AZN
Emiqrant
(1)
Yumşaq
Əli Əkbər
20%
10.99 AZN
8.79 AZN
Quqark
Yumşaq
Seymur Baycan
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Düşərgə
Yumşaq
Günel Mövlud
5%
18 AZN
17.10 AZN
Gilə
Yumşaq
Əli Əkbər
20%
5.99 AZN
4.79 AZN
Ləpirçi. Mən yeməli deyiləm.
Yumşaq
Rövşən Abdullaoğlu
5%
11 AZN
10.45 AZN
Karantin boşluğu
Yumşaq
Aysel Xanlarqızı Səfərli
20%
5 AZN
4 AZN
Məbədin sükutu
Yumşaq
Aqşin Yenisey
20%
4.90 AZN
3.92 AZN
Səs və ya qırmızı
Yumşaq
Şamxal Həsənov
20%
12 AZN
9.60 AZN
Mən qayıdanda evdə ol
Yumşaq
Elçin Səfərli
15%
8.90 AZN
7.57 AZN
İksi tapmaq
Yumşaq
Səhər Əhməd
20%
5.99 AZN
4.79 AZN
Vüqar – Alim – On Yeddi
Yumşaq
Məmmədov İlham
20%
10 AZN
8 AZN
Yaşamaq haqqı
Bərk
Anar
20%
20 AZN
16 AZN
Görüş, öpüş, üç siqaret
Yumşaq
Fuad Vidadi oğlu
20%
5 AZN
4 AZN
Kimsəsiz
Yumşaq
Amid Səlimoğlu
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Qayıtmasam da, gözlə
Yumşaq
Aytən Cavanşir
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
LO (canlı roman)
Yumşaq
Əjdər Ol
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Məryəm surəsi
Yumşaq
Pərviz Cəbrayıl
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Dan ulduzu
Yumşaq
Elçin Əzimli
15%
8.90 AZN
7.57 AZN
Bitməyən tablo
Yumşaq
Bəhruz Dadaşov
20%
6.99 AZN
5.59 AZN
Dairədən kənar
Yumşaq
Baqi Nur
20%
7 AZN
5.60 AZN
Art və xaos
Yumşaq
Qaraqan
15%
12.90 AZN
10.97 AZN
Təhminə və Zaur
Yumşaq
Anar
20%
10.99 AZN
8.79 AZN
Əsarət
Yumşaq
Rövşən Abdullaoğlu
5%
9 AZN
8.55 AZN
Qırmızı qar
Yumşaq
Anar İsmayıl
20%
5.90 AZN
4.72 AZN
Neft fırtınası
Yumşaq
Raif Qaradağ
20%
7 AZN
5.60 AZN
Arzulardan sonrakı şəhər
Yumşaq
Şərif Ağayar
20%
6.49 AZN
5.19 AZN
Ağ göl
Yumşaq
Şərif Ağayar
20%
4.99 AZN
3.99 AZN
Sehrbazlar dərəsi
Yumşaq
Kamal Abdulla
20%
6.99 AZN
5.59 AZN
Astar
(1)
Yumşaq
Sabir Rüstəmxanlı
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Unutmağa kimsə yox
Yumşaq
Kamal Abdulla
20%
11.99 AZN
9.59 AZN
Bu şəhərdə kimsə yoxdur
Yumşaq
Rövşən Abdullaoğlu
5%
12 AZN
11.40 AZN
Nəfəs
(2)
Bərk
Ramiz Rövşən
20%
12.99 AZN
10.39 AZN
Relslər Üzərinə Uzanmış Adam
Yumşaq
Rövşən Abdullaoğlu
5%
12 AZN
11.40 AZN
Tarix və tale
Yumşaq
Aqşin Yenisey
15%
13 AZN
11.05 AZN
Uzaqdan gələn yağış
Yumşaq
Varis
15%
8.40 AZN
7.14 AZN
- 4 (Minus dörd)
Bərk
Müsfiq Abbasov
20%
15 AZN
12 AZN
Serpantin
Yumşaq
Pərvin
20%
5.49 AZN
4.39 AZN
Milyonçunun gündəliyi
Yumşaq
Nadir Adilman
15%
6.90 AZN
5.87 AZN
Qırmızı ləçəklər
Bərk
Varis
15%
10 AZN
8.50 AZN
Metronun yaylı qapıları
Yumşaq
Əli Kərim
20%
5 AZN
4 AZN
Qatarda
Yumşaq
İsi Məlikzadə
20%
8 AZN
6.40 AZN
Mələk qanadları
Yumşaq
Ayxan Kaşanlı
20%
5 AZN
4 AZN
Məhsəti
Yumşaq
Cavi Dan
15%
8 AZN
6.80 AZN
Düşünənlər və düşündürənlər
Yumşaq
Fazil Mustafa
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Olar səni qucaqlayım?
Yumşaq
Raqif Raufoğlu
20%
6.49 AZN
5.19 AZN
Cənnətdə payız
Yumşaq
Günel Eminli
5%
7.90 AZN
7.50 AZN
Mirassız varislər
Yumşaq
Kamran Qasımov
20%
5.49 AZN
4.39 AZN
Həzz
(1)
Yumşaq
Nazlı Çələbi
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Qərib xəyal
Yumşaq
Vüqar Biləcəri
5%
12 AZN
11.40 AZN
Mən olmağımın tarixçəsi
Yumşaq
Niyazi Mehdi
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Etnidnatizm
Yumşaq
Ayxan AtaSak
5%
11.80 AZN
11.21 AZN
Bu dünyanın hər sifəti
Yumşaq
Ramiz Rövşən
15%
9.90 AZN
8.42 AZN
Başı bəlalı torpaq
Yumşaq
Şahbaz Xəliloğlu
20%
10 AZN
8 AZN
Alın məndən
Yumşaq
Vüqar Ozan
20%
6 AZN
4.80 AZN
Məntiq
Yumşaq
Şahlar Şahlarzadə
5%
5.40 AZN
5.13 AZN
7 + 1 gecə
Yumşaq
Aslan Quliyev.
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Bir ümiddir yaşamaq
Rahim Telman Sadiqbəyli
20%
8 AZN
6.40 AZN
İkiyə bölünmüş ruh
Yumşaq
Vüqar Məmmədov
20%
4 AZN
3.20 AZN
Xocalı şikəstəsi
Bərk
Ulduz Qasım
5%
11.70 AZN
11.12 AZN
Tələbə gündəliyi
Bərk
Ulduz Qasım
5%
11.70 AZN
11.12 AZN
Solmayan Nərgiz
Bərk
Ulduz Qasım
5%
11.70 AZN
11.12 AZN
Difai fədailəri
Yumşaq
Sabir Rüstəmxanlı
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Atamın ruhu
Yumşaq
Sabir Rüstəmxanlı
20%
2.99 AZN
2.39 AZN
Gecikmiş hekayələr
Yumşaq
Seymur Baycan
20%
11.99 AZN
9.59 AZN
Səhnələşdirmələr toplusu
Yumşaq
Vidadi Həsənov
20%
4.99 AZN
3.99 AZN
Soyuq cəhənnəm
Yumşaq
Vüsal Kamil
5%
9 AZN
8.55 AZN
Mən bir müəlliməm
Şəmil Sadiq
5%
5 AZN
4.75 AZN
Koma
(1)
Yumşaq
Tural Həsənli
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Uğura son bir addım
Lalə Hüseyn
20%
6.49 AZN
5.19 AZN
Hərflərin vahimə­si
Yumşaq
Aqşin Yenisey
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Pəncərəsiz
Yumşaq
Ayxan Ayvaz
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Ağ qoç, qara qoç (Utopik və antiutopik nağıllar)
Yumşaq
Anar
20%
5.99 AZN
4.79 AZN
Beş seçilmiş və Yuxu Aləmi
Yumşaq
Əliəkbər Ağazadə
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə (3-ci cild)
Bərk
Sabir Rüstəmxanlı
20%
14.99 AZN
11.99 AZN
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə (4-cü cild)
Bərk
Sabir Rüstəmxanlı
20%
14.99 AZN
11.99 AZN
Koramal
(2)
Yumşaq
Rövşən Abdullaoğlu
5%
12 AZN
11.40 AZN
Türkiyədə danışır Bakı
Yumşaq
Gülnar Əhməd
20%
12.99 AZN
10.39 AZN
İblİs sonatası
Yumşaq
Elmin Nicat
20%
9.99 AZN
7.99 AZN
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə (5-ci cild)
Bərk
Sabir Rüstəmxanlı
20%
14.99 AZN
11.99 AZN